Warsztaty otwarte

Odpowiedzialność prawna harcerskiego instruktora.
Celem warsztatów jest praca z przepisami prawa państwowego
i wewnątrzorganizacyjnego w zakresie funkcjonowania i nadzorowania jednostek ZHP, opieki nad małoletnimi (odpowiedzialność za działania lub zaniechania w opiece nad dziećmi podczas zbiórek oraz form szkoleniowych i obozowych) oraz uprawnień i obowiązków zarządów
i organów nadzoru w stowarzyszeniach. Zajęcia obejmą również wybrane
zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.
Warsztat skierowany dla członków i przewodniczących zespołów instruktorskich w hufcach i chorągwi.

Budowanie marki własnej oraz marki organizacji.
Podczas warsztatu uczestnicy poznają siebie, określą swoje mocne
i słabe strony, poznają narzędzia techniki indywidualnego rozwoju oraz
skutecznego zarządzania sobą, swoimi wartościami, cechami, umiejętnościami.
Warsztat przeznaczony dla członków i przewodniczących zespołów instruktorskich w hufcach i chorągwi.

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
Zarządzeni projektami to jedna z kluczowych umiejętności harcerskiego
lidera. W swojej codziennej pracy instruktorów otaczają różnorodne projekty, od niewielkich do dużych przedsięwzięć, których organizacja i planowanie wymaga systematyczności i skutecznego rozdzielenia
obowiązków. W ramach warsztatów uczestnicy poznają fundamenty zarządzania projektami w tzw. środowisku sterowanym,
podział ról zgodnie z metodyką PRINCE 2 oraz narzędzia ułatwiające kontrolę i wsparcie projektu. Dzięki zastosowaniu zdobytej w praktyce wiedzy po zakończeniu szkolenia będą mogli lepiej zarządzać
zespołem i angażować w swoją pracę więcej osób, zgodnie ze ściśle określonym podziałem zadań.

Praca z dziećmi z niedostosowaniem i niepełnosprawnością
Praca harcerska to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku oraz o różnym stanie zdrowia. Przygotowane
przez nas warsztaty pozwolą na rozwój umiejętności pedagogicznych ich
uczestników w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Uczestnicy poznają znaczenie pojęcia niepełnosprawności intelektualnej
oraz jej wpływu na funkcjonowanie członków swoich drużyn. Prowadzący
warsztat skupią się przede wszystkim na przedstawieniu i praktycznym
wykorzystaniu różnorodnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także zastosowaniu elementów pracy harcerskiej w działaniach terapeutycznych. Warsztaty mają na celu zwiększenie poziomu integracji
w drużynach i środowiskach, gdzie nie działają drużyny Nieprzetartego Szlaku, poprzez promocję drużyn integracyjnych.

Procesy grupowe
W grupie, w której nawiązują się relacje zachodzą określone schematy
zachowań. Poznanie ich pozwala w pełni wykorzystać potencjał grupy jak
i poszczególnych jej członków. Podjęcie odpowiednich działań przez lidera może zapobiec negatywnym skutkom niekontrolowanego funkcjonowania grupy. Celem warsztatu jest ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania procesu grupowego, które przełożą się na wzrost
jakości pracy zespołu.

Zarządzanie zmianą
Planując zmiany w organizacji, wdrażając nowe rozwiązania zastanawiamy się nad tym, jak to zrobić. Szukamy metod i narzędzi, z których moglibyśmy skorzystać podczas pracy, czasem nie biorąc pod uwagę najważniejszego czynnika. Podczas warsztatów dowiemy się, czym jest ten niezwykły czynnik.